โรงเรียนสีขาว

โรงเรียนสีขาวคือ โรงเรียนธรรมดาทั่วไปที่ปราศจากสิ่งที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมโดยเฉพาะทางด้านการเรียนการสอน
และการดำรงชีวิตของนักเรียนต้องปราศจากสิ่งยั่วยุ สื่อุลามกอนาจารและของมึนเมา ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กได้กล้า
แสดงออกทางความคิดและทางร่างกายโดยการจัดให้เด็กได้เรียนวิชาดนตรีไทยและจัด ให้เด็กมีการรวมกลุ่มกันทางความคิด
เช่น ตามชั่วโมงชุมนุมผ้าบาร์ติก , และโครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการขยะรีไซด์เคิล โครงการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเน่า ฯลฯ